Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลท่าตูม

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 90,705 คน

ผลงาน :: 42,863 คน

ร้อยละ :: 47.3 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลท่าตูม 21,452 16,343 131.3
2 รพสต.ตำบลกระโพ 1,289 4,919 26.2
3 รพสต.บ้านตระมุงตำบลกระโพ 589 4,959 11.9
4 รพสต.บ้านตากลางตำบลกระโพ 651 5,624 11.6
5 รพสต.บ้านสาโรธ(ผางมะเดิม) 1,056 5,527 19.1
6 รพสต.ตำบลพรมเทพ 569 2,925 19.5
7 รพสต.บ้านสะเอิงตำบลโพนครก 1,412 4,601 30.7
8 รพสต.ตำบลโพนครก 1,888 3,469 54.4
9 รพสต.บ้านหนองม่วงตำบลเมืองแก 1,753 3,644 48.1
10 รพสต.ตำบลบะ 2,063 3,050 67.6
11 รพสต.บ้านปรีงตำบลบะ 482 2,082 23.2
12 รพสต.ตำบลหนองบัว 780 2,604 30.0
13 รพสต.บ้านม่วงมูลตำบลหนองบัว 252 3,022 8.3
14 รพสต.บ้านโสมนตำบลบัวโคก 2,251 3,960 56.8
15 รพสต.ตำบลบัวโคก 1,117 5,542 20.2
16 รพสต.ตำบลหนองเมธี 837 6,436 13.0
17 รพสต.ตำบลทุ่งกุลา 1,398 4,556 30.7
18 รพสต.ตำบลเมืองแก 3,024 7,442 40.6

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์