Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลจอมพระ

ตัวชี้วัด  2.1 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

เป้าหมาย :: 2,184 คน

ผลงาน :: 1,664 คน

ร้อยละ :: 76.2 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.บ้านดงเค็งตำบลเมืองลึง 122 173 70.5
2 โรงพยาบาลจอมพระ 1,234 424 291.0
3 รพสต.ตำบลเมืองลีง 158 200 79.0
4 รพสต.ตำบลกระหาด 207 222 93.2
5 รพสต.บ้านว่านตำบลบุแกรง 55 95 57.9
6 รพสต.ตำบลบุแกรง 108 168 64.3
7 รพสต.ตำบลหนองสนิท 255 254 100.4
8 รพสต.บ้านม่วงตำบลบ้านผือ 57 67 85.1
9 รพสต.ตำบลลุ่มระวี 164 186 88.2
10 รพสต.ตำบลชุมแสง 45 196 23.0
11 รพสต.ตำบลเป็นสุข 167 175 95.4
12 รพสต.ตำบลบ้านผือ 72 130 55.4

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์