Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลจอมพระ

ตัวชี้วัด  2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ)

เป้าหมาย :: 2,184 คน

ผลงาน :: 1,309 คน

ร้อยละ :: 59.9 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.บ้านดงเค็งตำบลเมืองลึง 6 173 3.5
2 โรงพยาบาลจอมพระ 985 424 232.3
3 รพสต.ตำบลเมืองลีง 151 200 75.5
4 รพสต.ตำบลกระหาด 17 222 7.7
5 รพสต.บ้านว่านตำบลบุแกรง 79 95 83.2
6 รพสต.ตำบลบุแกรง 133 168 79.2
7 รพสต.ตำบลหนองสนิท 206 254 81.1
8 รพสต.บ้านม่วงตำบลบ้านผือ 2 67 3.0
9 รพสต.ตำบลลุ่มระวี 160 186 86.0
10 รพสต.ตำบลชุมแสง 52 196 26.5
11 รพสต.ตำบลเป็นสุข 160 175 91.4
12 รพสต.ตำบลบ้านผือ 72 130 55.4

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์