Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลจอมพระ

ตัวชี้วัด  เด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับ ฟลูออไรด์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (คน)

เป้าหมาย :: 2,184 คน

ผลงาน :: 1,386 คน

ร้อยละ :: 63.5 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.บ้านดงเค็งตำบลเมืองลึง 105 131 80.2
2 โรงพยาบาลจอมพระ 1,024 312 328.2
3 รพสต.ตำบลเมืองลีง 135 150 90.0
4 รพสต.ตำบลกระหาด 95 150 63.3
5 รพสต.บ้านว่านตำบลบุแกรง 55 83 66.3
6 รพสต.ตำบลบุแกรง 102 136 75.0
7 รพสต.ตำบลหนองสนิท 163 168 97.0
8 รพสต.บ้านม่วงตำบลบ้านผือ 50 51 98.0
9 รพสต.ตำบลลุ่มระวี 118 116 101.7
10 รพสต.ตำบลชุมแสง 69 137 50.4
11 รพสต.ตำบลเป็นสุข 121 132 91.7
12 รพสต.ตำบลบ้านผือ 63 107 58.9

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์