Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลจอมพระ

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87

เป้าหมาย :: 750 คน

ผลงาน :: 718 คน

ร้อยละ :: 95.7 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.บ้านดงเค็งตำบลเมืองลึง 57 57 100.0
2 โรงพยาบาลจอมพระ 202 211 95.7
3 รพสต.ตำบลเมืองลีง 49 52 94.2
4 รพสต.ตำบลกระหาด 34 36 94.4
5 รพสต.บ้านว่านตำบลบุแกรง 43 43 100.0
6 รพสต.ตำบลบุแกรง 40 51 78.4
7 รพสต.ตำบลหนองสนิท 63 63 100.0
8 รพสต.บ้านม่วงตำบลบ้านผือ 18 18 100.0
9 รพสต.ตำบลลุ่มระวี 58 58 100.0
10 รพสต.ตำบลชุมแสง 49 50 98.0
11 รพสต.ตำบลเป็นสุข 67 71 94.4
12 รพสต.ตำบลบ้านผือ 38 40 95.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์