Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลจอมพระ

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ Sealant ร้อยละ 45

เป้าหมาย :: 750 คน

ผลงาน :: 401 คน

ร้อยละ :: 53.5 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.บ้านดงเค็งตำบลเมืองลึง 1 57 1.8
2 โรงพยาบาลจอมพระ 130 211 61.6
3 รพสต.ตำบลเมืองลีง 13 52 25.0
4 รพสต.ตำบลกระหาด 28 36 77.8
5 รพสต.บ้านว่านตำบลบุแกรง 34 43 79.1
6 รพสต.ตำบลบุแกรง 13 51 25.5
7 รพสต.ตำบลหนองสนิท 45 63 71.4
8 รพสต.บ้านม่วงตำบลบ้านผือ 15 18 83.3
9 รพสต.ตำบลลุ่มระวี 47 58 81.0
10 รพสต.ตำบลชุมแสง 2 50 4.0
11 รพสต.ตำบลเป็นสุข 52 71 73.2
12 รพสต.ตำบลบ้านผือ 21 40 52.5

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์