Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลจอมพระ

ตัวชี้วัด  เด็ก ป.1-6 (อายุ 6-12 ปี) ได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมร้อยละ 20 (คน) เป้าหมายเด็กนักเรียน ป.1- ป.6

เป้าหมาย :: 5,279 คน

ผลงาน :: 4,085 คน

ร้อยละ :: 77.4 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.บ้านดงเค็งตำบลเมืองลึง 346 432 80.1
2 โรงพยาบาลจอมพระ 3,519 879 400.3
3 รพสต.ตำบลเมืองลีง 757 490 154.5
4 รพสต.ตำบลกระหาด 334 345 96.8
5 รพสต.บ้านว่านตำบลบุแกรง 228 318 71.7
6 รพสต.ตำบลบุแกรง 413 402 102.7
7 รพสต.ตำบลหนองสนิท 525 565 92.9
8 รพสต.บ้านม่วงตำบลบ้านผือ 173 247 70.0
9 รพสต.ตำบลลุ่มระวี 481 510 94.3
10 รพสต.ตำบลชุมแสง 247 409 60.4
11 รพสต.ตำบลเป็นสุข 507 455 111.4
12 รพสต.ตำบลบ้านผือ 195 303 64.4

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์