Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลจอมพระ

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 52,054 คน

ผลงาน :: 18,017 คน

ร้อยละ :: 34.6 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.บ้านดงเค็งตำบลเมืองลึง 493 4,465 11.0
2 โรงพยาบาลจอมพระ 9,259 7,812 118.5
3 รพสต.ตำบลเมืองลีง 1,159 5,447 21.3
4 รพสต.ตำบลกระหาด 1,003 3,877 25.9
5 รพสต.บ้านว่านตำบลบุแกรง 488 2,731 17.9
6 รพสต.ตำบลบุแกรง 873 4,743 18.4
7 รพสต.ตำบลหนองสนิท 1,422 5,740 24.8
8 รพสต.บ้านม่วงตำบลบ้านผือ 336 2,539 13.2
9 รพสต.ตำบลลุ่มระวี 884 3,749 23.6
10 รพสต.ตำบลชุมแสง 743 3,553 20.9
11 รพสต.ตำบลเป็นสุข 973 4,336 22.4
12 รพสต.ตำบลบ้านผือ 384 3,062 12.5

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์