Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลปราสาท

ตัวชี้วัด  2.1 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

เป้าหมาย :: 6,736 คน

ผลงาน :: 4,010 คน

ร้อยละ :: 59.5 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลปราสาท 3,764 1,199 313.9
2 รพสต.ตำบลปราสาททนง 115 266 43.2
3 รพสต.ตำบลโชคนาสาม 142 339 41.9
4 รพสต.ตำบลทมอ 117 131 89.3
5 รพสต.ตำบลไพล 335 238 140.8
6 รพสต.บ้านปรือตำบลปรือ 137 110 124.5
7 รพสต.ตำบลทุ่งมน 279 382 73.0
8 รพสต.ตำบลตาเบา 449 442 101.6
9 รพสต.ตำบลหนองใหญ่ 69 267 25.8
10 รพสต.บ้านปลัดตำบลหนองใหญ่ 128 314 40.8
11 รพสต.ตำบลโคกยาง 327 299 109.4
12 รพสต.บ้านกะดาดตำบลโคกยาง 214 260 82.3
13 รพสต.ตำบลโคกสะอาด 129 218 59.2
14 รพสต.บ้านไทรตำบลบ้านไทร 234 233 100.4
15 รพสต.ตำบลเชื้อเพลิง 299 363 82.4
16 รพสต.ตำบลตานี 195 340 57.4
17 รพสต.ตำบลบ้านพลวง 207 308 67.2
18 รพสต.ตำบลกันตรวจระมวล 275 198 138.9
19 รพสต.ตำบลสมุด 120 178 67.4
20 รพสต.ตำบลประทัดบุ 121 215 56.3
21 รพสต.บ้านมะเมียง 73 225 32.4
22 รพสต.บ้านทัพไทยตำบลทมอ 130 112 116.1
23 รพสต.ตำบลปรือ 219 411 53.3
24 รพสต.บ้านรันเดงตำบลโคกสะอาด 250 345 72.5

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์