Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลปราสาท

ตัวชี้วัด  2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ)

เป้าหมาย :: 6,736 คน

ผลงาน :: 3,452 คน

ร้อยละ :: 51.2 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลปราสาท 3,350 1,199 279.4
2 รพสต.ตำบลปราสาททนง 65 266 24.4
3 รพสต.ตำบลโชคนาสาม 215 339 63.4
4 รพสต.ตำบลทมอ 33 131 25.2
5 รพสต.ตำบลไพล 337 238 141.6
6 รพสต.บ้านปรือตำบลปรือ 130 110 118.2
7 รพสต.ตำบลทุ่งมน 53 382 13.9
8 รพสต.ตำบลตาเบา 297 442 67.2
9 รพสต.ตำบลหนองใหญ่ 128 267 47.9
10 รพสต.บ้านปลัดตำบลหนองใหญ่ 127 314 40.4
11 รพสต.ตำบลโคกยาง 272 299 91.0
12 รพสต.บ้านกะดาดตำบลโคกยาง 204 260 78.5
13 รพสต.ตำบลโคกสะอาด 105 218 48.2
14 รพสต.บ้านไทรตำบลบ้านไทร 226 233 97.0
15 รพสต.ตำบลเชื้อเพลิง 282 363 77.7
16 รพสต.ตำบลตานี 203 340 59.7
17 รพสต.ตำบลบ้านพลวง 201 308 65.3
18 รพสต.ตำบลกันตรวจระมวล 267 198 134.8
19 รพสต.ตำบลสมุด 92 178 51.7
20 รพสต.ตำบลประทัดบุ 149 215 69.3
21 รพสต.บ้านมะเมียง 181 225 80.4
22 รพสต.บ้านทัพไทยตำบลทมอ 127 112 113.4
23 รพสต.ตำบลปรือ 129 411 31.4
24 รพสต.บ้านรันเดงตำบลโคกสะอาด 131 345 38.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์