Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลปราสาท

ตัวชี้วัด  เด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับ ฟลูออไรด์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (คน)

เป้าหมาย :: 6,736 คน

ผลงาน :: 3,047 คน

ร้อยละ :: 45.2 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลปราสาท 3,096 443 698.9
2 รพสต.ตำบลปราสาททนง 36 190 18.9
3 รพสต.ตำบลโชคนาสาม 97 256 37.9
4 รพสต.ตำบลทมอ 122 88 138.6
5 รพสต.ตำบลไพล 180 166 108.4
6 รพสต.บ้านปรือตำบลปรือ 43 78 55.1
7 รพสต.ตำบลทุ่งมน 243 278 87.4
8 รพสต.ตำบลตาเบา 360 330 109.1
9 รพสต.ตำบลหนองใหญ่ 108 193 56.0
10 รพสต.บ้านปลัดตำบลหนองใหญ่ 102 234 43.6
11 รพสต.ตำบลโคกยาง 251 215 116.7
12 รพสต.บ้านกะดาดตำบลโคกยาง 152 172 88.4
13 รพสต.ตำบลโคกสะอาด 109 154 70.8
14 รพสต.บ้านไทรตำบลบ้านไทร 253 152 166.4
15 รพสต.ตำบลเชื้อเพลิง 187 254 73.6
16 รพสต.ตำบลตานี 171 240 71.3
17 รพสต.ตำบลบ้านพลวง 145 243 59.7
18 รพสต.ตำบลกันตรวจระมวล 111 144 77.1
19 รพสต.ตำบลสมุด 30 122 24.6
20 รพสต.ตำบลประทัดบุ 67 161 41.6
21 รพสต.บ้านมะเมียง 134 175 76.6
22 รพสต.บ้านทัพไทยตำบลทมอ 106 78 135.9
23 รพสต.ตำบลปรือ 108 287 37.6
24 รพสต.บ้านรันเดงตำบลโคกสะอาด 121 240 50.4

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์