Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลปราสาท

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ Sealant ร้อยละ 45

เป้าหมาย :: 1,701 คน

ผลงาน :: 732 คน

ร้อยละ :: 43.0 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลปราสาท 146 267 54.7
2 รพสต.ตำบลปราสาททนง 13 61 21.3
3 รพสต.ตำบลโชคนาสาม 39 74 52.7
4 รพสต.ตำบลทมอ 6 29 20.7
5 รพสต.ตำบลไพล 38 56 67.9
6 รพสต.บ้านปรือตำบลปรือ 22 36 61.1
7 รพสต.ตำบลทุ่งมน 1 32 3.1
8 รพสต.ตำบลตาเบา 89 90 98.9
9 รพสต.ตำบลหนองใหญ่ 12 46 26.1
10 รพสต.บ้านปลัดตำบลหนองใหญ่ 4 92 4.3
11 รพสต.ตำบลโคกยาง 28 75 37.3
12 รพสต.บ้านกะดาดตำบลโคกยาง 24 54 44.4
13 รพสต.ตำบลโคกสะอาด 24 59 40.7
14 รพสต.บ้านไทรตำบลบ้านไทร 31 76 40.8
15 รพสต.ตำบลเชื้อเพลิง 55 110 50.0
16 รพสต.ตำบลตานี 59 96 61.5
17 รพสต.ตำบลบ้านพลวง 13 57 22.8
18 รพสต.ตำบลกันตรวจระมวล 18 54 33.3
19 รพสต.ตำบลสมุด 0 22 0.0
20 รพสต.ตำบลประทัดบุ 5 52 9.6
21 รพสต.บ้านมะเมียง 21 46 45.7
22 รพสต.บ้านทัพไทยตำบลทมอ 28 39 71.8
23 รพสต.ตำบลปรือ 42 116 36.2
24 รพสต.บ้านรันเดงตำบลโคกสะอาด 14 62 22.6

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์