Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลปราสาท

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 149,255 คน

ผลงาน :: 57,524 คน

ร้อยละ :: 38.5 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลปราสาท 26,377 13,803 191.1
2 รพสต.ตำบลปราสาททนง 650 6,816 9.5
3 รพสต.ตำบลโชคนาสาม 1,333 7,213 18.5
4 รพสต.ตำบลทมอ 1,125 3,207 35.1
5 รพสต.ตำบลไพล 2,473 4,510 54.8
6 รพสต.บ้านปรือตำบลปรือ 1,027 3,177 32.3
7 รพสต.ตำบลทุ่งมน 1,209 8,300 14.6
8 รพสต.ตำบลตาเบา 2,085 9,486 22.0
9 รพสต.ตำบลหนองใหญ่ 1,473 5,194 28.4
10 รพสต.บ้านปลัดตำบลหนองใหญ่ 1,816 6,911 26.3
11 รพสต.ตำบลโคกยาง 2,287 5,041 45.4
12 รพสต.บ้านกะดาดตำบลโคกยาง 1,391 5,610 24.8
13 รพสต.ตำบลโคกสะอาด 815 5,365 15.2
14 รพสต.บ้านไทรตำบลบ้านไทร 1,059 6,321 16.8
15 รพสต.ตำบลเชื้อเพลิง 2,173 6,376 34.1
16 รพสต.ตำบลตานี 1,268 7,449 17.0
17 รพสต.ตำบลบ้านพลวง 1,006 6,999 14.4
18 รพสต.ตำบลกันตรวจระมวล 1,353 5,319 25.4
19 รพสต.ตำบลสมุด 605 3,786 16.0
20 รพสต.ตำบลประทัดบุ 1,106 5,210 21.2
21 รพสต.บ้านมะเมียง 1,389 5,090 27.3
22 รพสต.บ้านทัพไทยตำบลทมอ 1,046 2,832 36.9
23 รพสต.ตำบลปรือ 1,354 8,255 16.4
24 รพสต.บ้านรันเดงตำบลโคกสะอาด 1,104 6,985 15.8

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์