Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลกาบเชิง

ตัวชี้วัด  2.1 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

เป้าหมาย :: 2,675 คน

ผลงาน :: 1,805 คน

ร้อยละ :: 67.5 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลกาบเชิง 579 636 91.0
2 รพสต.บ้านปราสาทเบงตำบลกาบเชิง 155 171 90.6
3 รพสต.ตำบลคูตัน 82 127 64.6
4 รพสต.ตำบลด่าน 251 362 69.3
5 รพสต.บ้านเกษตรถาวรตำบลด่าน 152 308 49.4
6 รพสต.ตำบลแนงมุด 184 268 68.7
7 รพสต.สระทองตำบลแนงมุด 170 191 89.0
8 รพสต.บ้านโนนสวรรค์ตำบลโคกตะเคียน 367 466 78.8
9 รพสต.ตำบลตะเคียน 136 165 82.4
10 รพสต.บ้านโคกสะอาดตำบลคูตัน 95 110 86.4
11 รพสต.บ้านสกลตำบลตะเคียน 82 97 84.5

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์