Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลกาบเชิง

ตัวชี้วัด  2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ)

เป้าหมาย :: 2,675 คน

ผลงาน :: 1,785 คน

ร้อยละ :: 66.7 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลกาบเชิง 556 636 87.4
2 รพสต.บ้านปราสาทเบงตำบลกาบเชิง 149 171 87.1
3 รพสต.ตำบลคูตัน 105 127 82.7
4 รพสต.ตำบลด่าน 245 362 67.7
5 รพสต.บ้านเกษตรถาวรตำบลด่าน 134 308 43.5
6 รพสต.ตำบลแนงมุด 180 268 67.2
7 รพสต.สระทองตำบลแนงมุด 170 191 89.0
8 รพสต.บ้านโนนสวรรค์ตำบลโคกตะเคียน 362 466 77.7
9 รพสต.ตำบลตะเคียน 127 165 77.0
10 รพสต.บ้านโคกสะอาดตำบลคูตัน 95 110 86.4
11 รพสต.บ้านสกลตำบลตะเคียน 81 97 83.5

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์