Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลกาบเชิง

ตัวชี้วัด  เด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับ ฟลูออไรด์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (คน)

เป้าหมาย :: 2,675 คน

ผลงาน :: 1,302 คน

ร้อยละ :: 48.7 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลกาบเชิง 369 381 96.9
2 รพสต.บ้านปราสาทเบงตำบลกาบเชิง 62 121 51.2
3 รพสต.ตำบลคูตัน 61 78 78.2
4 รพสต.ตำบลด่าน 148 247 59.9
5 รพสต.บ้านเกษตรถาวรตำบลด่าน 99 223 44.4
6 รพสต.ตำบลแนงมุด 122 190 64.2
7 รพสต.สระทองตำบลแนงมุด 14 128 10.9
8 รพสต.บ้านโนนสวรรค์ตำบลโคกตะเคียน 248 320 77.5
9 รพสต.ตำบลตะเคียน 84 115 73.0
10 รพสต.บ้านโคกสะอาดตำบลคูตัน 79 82 96.3
11 รพสต.บ้านสกลตำบลตะเคียน 62 68 91.2

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์