Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลกาบเชิง

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87

เป้าหมาย :: 753 คน

ผลงาน :: 718 คน

ร้อยละ :: 95.4 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลกาบเชิง 143 144 99.3
2 รพสต.บ้านปราสาทเบงตำบลกาบเชิง 50 50 100.0
3 รพสต.ตำบลคูตัน 49 51 96.1
4 รพสต.ตำบลด่าน 73 74 98.6
5 รพสต.บ้านเกษตรถาวรตำบลด่าน 65 84 77.4
6 รพสต.ตำบลแนงมุด 76 80 95.0
7 รพสต.สระทองตำบลแนงมุด 60 60 100.0
8 รพสต.บ้านโนนสวรรค์ตำบลโคกตะเคียน 117 122 95.9
9 รพสต.ตำบลตะเคียน 41 42 97.6
10 รพสต.บ้านโคกสะอาดตำบลคูตัน 19 21 90.5
11 รพสต.บ้านสกลตำบลตะเคียน 25 25 100.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์