Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลกาบเชิง

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ Sealant ร้อยละ 45

เป้าหมาย :: 753 คน

ผลงาน :: 411 คน

ร้อยละ :: 54.6 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลกาบเชิง 88 144 61.1
2 รพสต.บ้านปราสาทเบงตำบลกาบเชิง 44 50 88.0
3 รพสต.ตำบลคูตัน 20 51 39.2
4 รพสต.ตำบลด่าน 35 74 47.3
5 รพสต.บ้านเกษตรถาวรตำบลด่าน 40 84 47.6
6 รพสต.ตำบลแนงมุด 64 80 80.0
7 รพสต.สระทองตำบลแนงมุด 14 60 23.3
8 รพสต.บ้านโนนสวรรค์ตำบลโคกตะเคียน 47 122 38.5
9 รพสต.ตำบลตะเคียน 27 42 64.3
10 รพสต.บ้านโคกสะอาดตำบลคูตัน 14 21 66.7
11 รพสต.บ้านสกลตำบลตะเคียน 18 25 72.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์