Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลกาบเชิง

ตัวชี้วัด  เด็ก ป.1-6 (อายุ 6-12 ปี) ได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมร้อยละ 20 (คน) เป้าหมายเด็กนักเรียน ป.1- ป.6

เป้าหมาย :: 6,304 คน

ผลงาน :: 3,514 คน

ร้อยละ :: 55.7 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลกาบเชิง 879 1,164 75.5
2 รพสต.บ้านปราสาทเบงตำบลกาบเชิง 336 438 76.7
3 รพสต.ตำบลคูตัน 364 322 113.0
4 รพสต.ตำบลด่าน 386 679 56.8
5 รพสต.บ้านเกษตรถาวรตำบลด่าน 266 732 36.3
6 รพสต.ตำบลแนงมุด 831 725 114.6
7 รพสต.สระทองตำบลแนงมุด 704 494 142.5
8 รพสต.บ้านโนนสวรรค์ตำบลโคกตะเคียน 595 1,159 51.3
9 รพสต.ตำบลตะเคียน 237 327 72.5
10 รพสต.บ้านโคกสะอาดตำบลคูตัน 185 212 87.3
11 รพสต.บ้านสกลตำบลตะเคียน 178 215 82.8

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์