Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลกาบเชิง

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 64,024 คน

ผลงาน :: 14,977 คน

ร้อยละ :: 23.4 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลกาบเชิง 3,431 9,484 36.2
2 รพสต.บ้านปราสาทเบงตำบลกาบเชิง 969 4,607 21.0
3 รพสต.ตำบลคูตัน 854 3,323 25.7
4 รพสต.ตำบลด่าน 1,271 7,734 16.4
5 รพสต.บ้านเกษตรถาวรตำบลด่าน 1,175 7,647 15.4
6 รพสต.ตำบลแนงมุด 1,747 6,621 26.4
7 รพสต.สระทองตำบลแนงมุด 1,628 4,038 40.3
8 รพสต.บ้านโนนสวรรค์ตำบลโคกตะเคียน 2,145 12,643 17.0
9 รพสต.ตำบลตะเคียน 749 3,534 21.2
10 รพสต.บ้านโคกสะอาดตำบลคูตัน 510 2,441 20.9
11 รพสต.บ้านสกลตำบลตะเคียน 498 1,952 25.5

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์