Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลรัตนบุรี

ตัวชี้วัด  2.1 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

เป้าหมาย :: 3,348 คน

ผลงาน :: 3,616 คน

ร้อยละ :: 108.0 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลรัตนบุรี 3,170 1,395 227.2
2 รพสต.ตำบลธาตุ 300 247 121.5
3 รพสต.ตำบลแก 248 196 126.5
4 รพสต.บ้านบึงตำบลดอนแรด 228 143 159.4
5 รพสต.บ้านดอนแรดตำบลดอนแรด 126 122 103.3
6 รพสต.ตำบลหนองบัวทอง 190 200 95.0
7 รพสต.บ้านดินแดงตำบลหนองบัวบาน 99 112 88.4
8 รพสต.ตำบลหนองบัวบาน 264 245 107.8
9 รพสต.บ้านผำตำบลหนองเทพ 154 105 146.7
10 รพสต.บ้านคอนสวรรค์ตำบลไผ่ 176 147 119.7
11 รพสต.ตำบลไผ่ 265 235 112.8
12 รพสต.บ้านหนองกระทุงตำบลเบิด 87 101 86.1
13 รพสต.ตำบลเบิด 134 108 124.1
14 รพสต.บ้านซาดตำบลระเวียง 153 147 104.1
15 รพสต.ตำบลน้ำเขียว 214 92 232.6
16 รพสต.ตำบลกุดขาคีม 192 232 82.8
17 รพสต.ตำบลยางสว่าง 168 172 97.7
18 รพสต.ตำบลทับใหญ่ 208 190 109.5

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์