Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลสนม

ตัวชี้วัด  2.1 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

เป้าหมาย :: 1,418 คน

ผลงาน :: 1,232 คน

ร้อยละ :: 86.9 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.บ้านสำโรงตำบลแคน 161 116 138.8
2 โรงพยาบาลสนม 935 335 279.1
3 รพสต.บ้านโนนเปือย 63 71 88.7
4 รพสต.ตำบลโพนโก 115 108 106.5
5 รพสต.ตำบลหนองระฆัง 168 159 105.7
6 รพสต.บ้านนานวนตำบลนานวน 62 86 72.1
7 รพสต.บ้านอ้อมแก้วตำบลนานวน 67 124 54.0
8 รพสต.ตำบลแคน 253 260 97.3
9 รพสต.ตำบลหัวงัว 98 86 114.0
10 รพสต.บ้านสองห้อง 58 47 123.4
11 รพสต.บ้านหนองอียอ 129 103 125.2

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์