Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลสนม

ตัวชี้วัด  2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ)

เป้าหมาย :: 1,418 คน

ผลงาน :: 317 คน

ร้อยละ :: 22.4 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.บ้านสำโรงตำบลแคน 58 116 50.0
2 โรงพยาบาลสนม 277 335 82.7
3 รพสต.บ้านโนนเปือย 3 71 4.2
4 รพสต.ตำบลโพนโก 28 108 25.9
5 รพสต.ตำบลหนองระฆัง 138 159 86.8
6 รพสต.บ้านนานวนตำบลนานวน 1 86 1.2
7 รพสต.บ้านอ้อมแก้วตำบลนานวน 54 124 43.5
8 รพสต.ตำบลแคน 16 260 6.2
9 รพสต.ตำบลหัวงัว 10 86 11.6
10 รพสต.บ้านสองห้อง 38 47 80.9
11 รพสต.บ้านหนองอียอ 5 103 4.9

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์