Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลสนม

ตัวชี้วัด  เด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับ ฟลูออไรด์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (คน)

เป้าหมาย :: 1,418 คน

ผลงาน :: 742 คน

ร้อยละ :: 52.3 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.บ้านสำโรงตำบลแคน 107 87 123.0
2 โรงพยาบาลสนม 662 239 277.0
3 รพสต.บ้านโนนเปือย 31 53 58.5
4 รพสต.ตำบลโพนโก 56 78 71.8
5 รพสต.ตำบลหนองระฆัง 107 118 90.7
6 รพสต.บ้านนานวนตำบลนานวน 43 63 68.3
7 รพสต.บ้านอ้อมแก้วตำบลนานวน 63 93 67.7
8 รพสต.ตำบลแคน 203 179 113.4
9 รพสต.ตำบลหัวงัว 61 66 92.4
10 รพสต.บ้านสองห้อง 46 36 127.8
11 รพสต.บ้านหนองอียอ 44 67 65.7

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์