Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลสนม

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87

เป้าหมาย :: 471 คน

ผลงาน :: 451 คน

ร้อยละ :: 95.8 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.บ้านสำโรงตำบลแคน 46 51 90.2
2 โรงพยาบาลสนม 94 105 89.5
3 รพสต.บ้านโนนเปือย 30 30 100.0
4 รพสต.ตำบลโพนโก 30 32 93.8
5 รพสต.ตำบลหนองระฆัง 48 48 100.0
6 รพสต.บ้านนานวนตำบลนานวน 18 19 94.7
7 รพสต.บ้านอ้อมแก้วตำบลนานวน 15 15 100.0
8 รพสต.ตำบลแคน 61 61 100.0
9 รพสต.ตำบลหัวงัว 33 34 97.1
10 รพสต.บ้านสองห้อง 32 32 100.0
11 รพสต.บ้านหนองอียอ 44 44 100.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์