Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลสนม

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ Sealant ร้อยละ 45

เป้าหมาย :: 471 คน

ผลงาน :: 6 คน

ร้อยละ :: 1.3 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.บ้านสำโรงตำบลแคน 1 51 2.0
2 โรงพยาบาลสนม 2 105 1.9
3 รพสต.บ้านโนนเปือย 0 30 0.0
4 รพสต.ตำบลโพนโก 0 32 0.0
5 รพสต.ตำบลหนองระฆัง 0 48 0.0
6 รพสต.บ้านนานวนตำบลนานวน 0 19 0.0
7 รพสต.บ้านอ้อมแก้วตำบลนานวน 0 15 0.0
8 รพสต.ตำบลแคน 1 61 1.6
9 รพสต.ตำบลหัวงัว 1 34 2.9
10 รพสต.บ้านสองห้อง 1 32 3.1
11 รพสต.บ้านหนองอียอ 0 44 0.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์