Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลสนม

ตัวชี้วัด  เด็ก ป.1-6 (อายุ 6-12 ปี) ได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมร้อยละ 20 (คน) เป้าหมายเด็กนักเรียน ป.1- ป.6

เป้าหมาย :: 3,288 คน

ผลงาน :: 1,721 คน

ร้อยละ :: 52.3 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.บ้านสำโรงตำบลแคน 444 331 134.1
2 โรงพยาบาลสนม 1,751 417 419.9
3 รพสต.บ้านโนนเปือย 56 240 23.3
4 รพสต.ตำบลโพนโก 87 319 27.3
5 รพสต.ตำบลหนองระฆัง 295 349 84.5
6 รพสต.บ้านนานวนตำบลนานวน 86 235 36.6
7 รพสต.บ้านอ้อมแก้วตำบลนานวน 125 278 45.0
8 รพสต.ตำบลแคน 797 508 156.9
9 รพสต.ตำบลหัวงัว 260 170 152.9
10 รพสต.บ้านสองห้อง 206 176 117.0
11 รพสต.บ้านหนองอียอ 101 328 30.8

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์