Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลสนม

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 30,609 คน

ผลงาน :: 12,350 คน

ร้อยละ :: 40.3 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.บ้านสำโรงตำบลแคน 673 1,912 35.2
2 โรงพยาบาลสนม 5,973 5,075 117.7
3 รพสต.บ้านโนนเปือย 262 2,009 13.0
4 รพสต.ตำบลโพนโก 523 3,002 17.4
5 รพสต.ตำบลหนองระฆัง 1,379 3,193 43.2
6 รพสต.บ้านนานวนตำบลนานวน 367 1,843 19.9
7 รพสต.บ้านอ้อมแก้วตำบลนานวน 294 1,890 15.6
8 รพสต.ตำบลแคน 1,789 3,932 45.5
9 รพสต.ตำบลหัวงัว 334 1,747 19.1
10 รพสต.บ้านสองห้อง 234 1,456 16.1
11 รพสต.บ้านหนองอียอ 522 4,550 11.5

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์