Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลศีขรภูมิ

ตัวชี้วัด  2.1 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

เป้าหมาย :: 4,758 คน

ผลงาน :: 3,984 คน

ร้อยละ :: 83.7 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.ตำบลคาละแมะ 81 85 95.3
2 โรงพยาบาลศีขรภูมิ 2,925 396 738.6
3 รพสต.บ้านหัวแรตตำบลตรึม 96 112 85.7
4 รพสต.ตำบลตรึม 200 208 96.2
5 รพสต.ตำบลจารพัต 392 427 91.8
6 รพสต.ตำบลยาง 220 297 74.1
7 รพสต.บ้านนาท่มตำบลแตล 166 162 102.5
8 รพสต.ตำบลแตล 228 238 95.8
9 รพสต.ตำบลหนองบัว 95 90 105.6
10 รพสต.บ้านคาละแมะตำบลคาละแมะ 122 151 80.8
11 รพสต.ตำบลหนองเหล็ก 280 308 90.9
12 รพสต.บ้านยะยานตำบลหนองเหล็ก 48 173 27.7
13 รพสต.ตำบลหนองขวาว 206 226 91.2
14 รพสต.ตำบลช่างปี่ 261 331 78.9
15 รพสต.ตำบลกุดหวาย 140 155 90.3
16 รพสต.ตำบลขวาวใหญ่ 169 167 101.2
17 รพสต.ตำบลนารุ่ง 268 266 100.8
18 รพสต.ตำบลตรมไพร 278 312 89.1
19 รพสต.ตำบลผักไหม 219 368 59.5
20 รพสต.บ้านหนองโดนตำบลหนองบัว 134 134 100.0
21 รพสต.บ้านขะเนกตำบลหนองขวาว 163 130 125.4
22 รพสต.บ้านโคกสนวนตำบลกุดหวาย 140 149 94.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์