Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลศีขรภูมิ

ตัวชี้วัด  2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ)

เป้าหมาย :: 4,758 คน

ผลงาน :: 2,936 คน

ร้อยละ :: 61.7 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.ตำบลคาละแมะ 33 85 38.8
2 โรงพยาบาลศีขรภูมิ 2,345 396 592.2
3 รพสต.บ้านหัวแรตตำบลตรึม 93 112 83.0
4 รพสต.ตำบลตรึม 35 208 16.8
5 รพสต.ตำบลจารพัต 31 427 7.3
6 รพสต.ตำบลยาง 274 297 92.3
7 รพสต.บ้านนาท่มตำบลแตล 161 162 99.4
8 รพสต.ตำบลแตล 220 238 92.4
9 รพสต.ตำบลหนองบัว 95 90 105.6
10 รพสต.บ้านคาละแมะตำบลคาละแมะ 49 151 32.5
11 รพสต.ตำบลหนองเหล็ก 147 308 47.7
12 รพสต.บ้านยะยานตำบลหนองเหล็ก 99 173 57.2
13 รพสต.ตำบลหนองขวาว 198 226 87.6
14 รพสต.ตำบลช่างปี่ 224 331 67.7
15 รพสต.ตำบลกุดหวาย 140 155 90.3
16 รพสต.ตำบลขวาวใหญ่ 165 167 98.8
17 รพสต.ตำบลนารุ่ง 190 266 71.4
18 รพสต.ตำบลตรมไพร 269 312 86.2
19 รพสต.ตำบลผักไหม 188 368 51.1
20 รพสต.บ้านหนองโดนตำบลหนองบัว 60 134 44.8
21 รพสต.บ้านขะเนกตำบลหนองขวาว 138 130 106.2
22 รพสต.บ้านโคกสนวนตำบลกุดหวาย 31 149 20.8

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์