Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลศีขรภูมิ

ตัวชี้วัด  เด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับ ฟลูออไรด์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (คน)

เป้าหมาย :: 4,758 คน

ผลงาน :: 3,491 คน

ร้อยละ :: 73.4 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.ตำบลคาละแมะ 43 64 67.2
2 โรงพยาบาลศีขรภูมิ 2,646 307 861.9
3 รพสต.บ้านหัวแรตตำบลตรึม 37 85 43.5
4 รพสต.ตำบลตรึม 151 156 96.8
5 รพสต.ตำบลจารพัต 188 319 58.9
6 รพสต.ตำบลยาง 211 211 100.0
7 รพสต.บ้านนาท่มตำบลแตล 119 109 109.2
8 รพสต.ตำบลแตล 165 175 94.3
9 รพสต.ตำบลหนองบัว 78 75 104.0
10 รพสต.บ้านคาละแมะตำบลคาละแมะ 126 113 111.5
11 รพสต.ตำบลหนองเหล็ก 237 238 99.6
12 รพสต.บ้านยะยานตำบลหนองเหล็ก 19 113 16.8
13 รพสต.ตำบลหนองขวาว 165 169 97.6
14 รพสต.ตำบลช่างปี่ 208 242 86.0
15 รพสต.ตำบลกุดหวาย 106 110 96.4
16 รพสต.ตำบลขวาวใหญ่ 109 109 100.0
17 รพสต.ตำบลนารุ่ง 192 183 104.9
18 รพสต.ตำบลตรมไพร 211 242 87.2
19 รพสต.ตำบลผักไหม 191 263 72.6
20 รพสต.บ้านหนองโดนตำบลหนองบัว 115 99 116.2
21 รพสต.บ้านขะเนกตำบลหนองขวาว 120 92 130.4
22 รพสต.บ้านโคกสนวนตำบลกุดหวาย 120 107 112.1

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์