Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลศีขรภูมิ

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ Sealant ร้อยละ 45

เป้าหมาย :: 1,592 คน

ผลงาน :: 998 คน

ร้อยละ :: 62.7 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.ตำบลคาละแมะ 34 43 79.1
2 โรงพยาบาลศีขรภูมิ 289 402 71.9
3 รพสต.บ้านหัวแรตตำบลตรึม 21 27 77.8
4 รพสต.ตำบลตรึม 36 95 37.9
5 รพสต.ตำบลจารพัต 57 103 55.3
6 รพสต.ตำบลยาง 76 104 73.1
7 รพสต.บ้านนาท่มตำบลแตล 28 33 84.8
8 รพสต.ตำบลแตล 39 50 78.0
9 รพสต.ตำบลหนองบัว 8 12 66.7
10 รพสต.บ้านคาละแมะตำบลคาละแมะ 1 23 4.3
11 รพสต.ตำบลหนองเหล็ก 39 97 40.2
12 รพสต.บ้านยะยานตำบลหนองเหล็ก 34 54 63.0
13 รพสต.ตำบลหนองขวาว 13 17 76.5
14 รพสต.ตำบลช่างปี่ 65 85 76.5
15 รพสต.ตำบลกุดหวาย 35 50 70.0
16 รพสต.ตำบลขวาวใหญ่ 22 33 66.7
17 รพสต.ตำบลนารุ่ง 40 63 63.5
18 รพสต.ตำบลตรมไพร 39 90 43.3
19 รพสต.ตำบลผักไหม 41 85 48.2
20 รพสต.บ้านหนองโดนตำบลหนองบัว 29 43 67.4
21 รพสต.บ้านขะเนกตำบลหนองขวาว 30 45 66.7
22 รพสต.บ้านโคกสนวนตำบลกุดหวาย 22 38 57.9

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์