Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลศีขรภูมิ

ตัวชี้วัด  เด็ก ป.1-6 (อายุ 6-12 ปี) ได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมร้อยละ 20 (คน) เป้าหมายเด็กนักเรียน ป.1- ป.6

เป้าหมาย :: 13,078 คน

ผลงาน :: 8,358 คน

ร้อยละ :: 63.9 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.ตำบลคาละแมะ 241 240 100.4
2 โรงพยาบาลศีขรภูมิ 9,210 1,041 884.7
3 รพสต.บ้านหัวแรตตำบลตรึม 213 405 52.6
4 รพสต.ตำบลตรึม 305 626 48.7
5 รพสต.ตำบลจารพัต 847 1,029 82.3
6 รพสต.ตำบลยาง 439 861 51.0
7 รพสต.บ้านนาท่มตำบลแตล 464 446 104.0
8 รพสต.ตำบลแตล 551 701 78.6
9 รพสต.ตำบลหนองบัว 367 273 134.4
10 รพสต.บ้านคาละแมะตำบลคาละแมะ 373 326 114.4
11 รพสต.ตำบลหนองเหล็ก 465 771 60.3
12 รพสต.บ้านยะยานตำบลหนองเหล็ก 449 433 103.7
13 รพสต.ตำบลหนองขวาว 380 587 64.7
14 รพสต.ตำบลช่างปี่ 776 958 81.0
15 รพสต.ตำบลกุดหวาย 361 421 85.7
16 รพสต.ตำบลขวาวใหญ่ 394 364 108.2
17 รพสต.ตำบลนารุ่ง 456 608 75.0
18 รพสต.ตำบลตรมไพร 718 918 78.2
19 รพสต.ตำบลผักไหม 665 964 69.0
20 รพสต.บ้านหนองโดนตำบลหนองบัว 371 358 103.6
21 รพสต.บ้านขะเนกตำบลหนองขวาว 369 352 104.8
22 รพสต.บ้านโคกสนวนตำบลกุดหวาย 355 345 102.9

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์