Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลศีขรภูมิ

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 126,386 คน

ผลงาน :: 39,032 คน

ร้อยละ :: 30.9 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.ตำบลคาละแมะ 530 2,741 19.3
2 โรงพยาบาลศีขรภูมิ 19,128 10,467 182.7
3 รพสต.บ้านหัวแรตตำบลตรึม 482 4,588 10.5
4 รพสต.ตำบลตรึม 821 4,340 18.9
5 รพสต.ตำบลจารพัต 1,179 11,841 10.0
6 รพสต.ตำบลยาง 1,479 9,199 16.1
7 รพสต.บ้านนาท่มตำบลแตล 753 4,488 16.8
8 รพสต.ตำบลแตล 1,064 8,756 12.2
9 รพสต.ตำบลหนองบัว 637 2,955 21.6
10 รพสต.บ้านคาละแมะตำบลคาละแมะ 715 3,736 19.1
11 รพสต.ตำบลหนองเหล็ก 1,326 6,956 19.1
12 รพสต.บ้านยะยานตำบลหนองเหล็ก 664 3,167 21.0
13 รพสต.ตำบลหนองขวาว 791 5,838 13.5
14 รพสต.ตำบลช่างปี่ 1,235 9,473 13.0
15 รพสต.ตำบลกุดหวาย 688 4,743 14.5
16 รพสต.ตำบลขวาวใหญ่ 658 3,996 16.5
17 รพสต.ตำบลนารุ่ง 1,213 5,449 22.3
18 รพสต.ตำบลตรมไพร 1,675 6,998 23.9
19 รพสต.ตำบลผักไหม 1,190 8,362 14.2
20 รพสต.บ้านหนองโดนตำบลหนองบัว 1,402 2,748 51.0
21 รพสต.บ้านขะเนกตำบลหนองขวาว 824 3,106 26.5
22 รพสต.บ้านโคกสนวนตำบลกุดหวาย 578 2,439 23.7

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์