Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลสังขะ

ตัวชี้วัด  2.1 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

เป้าหมาย :: 6,487 คน

ผลงาน :: 3,228 คน

ร้อยละ :: 49.8 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.ตำบลดม 157 368 42.7
2 รพสต.ตำบลพระแก้ว 165 402 41.0
3 รพสต.บ้านตาแตรวตำบลตาตุม 192 224 85.7
4 รพสต.บ้านชำเบงตำบลเทพรักษา 138 136 101.5
5 โรงพยาบาลสังขะ 2,395 3,156 75.9
6 รพสต.บ้านโคกชัยตำบลตาคง 13 251 5.2
7 รพสต.บ้านโดงตำบลสังขะ 272 187 145.5
8 รพสต.ตำบลขอนแตก 353 309 114.2
9 รพสต.ตำบลบ้านจารย์ 206 357 57.7
10 รพสต.ตำบลกระเทียม 258 229 112.7
11 รพสต.บ้านหนองยาวต.กระเทียม 168 224 75.0
12 รพสต.ตำบลสะกาด 413 348 118.7
13 รพสต.ตำบลตาตุม 369 486 75.9
14 รพสต.ตำบลทับทัน 129 513 25.1
15 รพสต.ตำบลตาคง 142 184 77.2
16 รพสต.ตำบลบ้านซบ 175 175 100.0
17 รพสต.ตำบลเทพรักษา 167 93 179.6
18 รพสต.ทับทิมสยาม04 130 107 121.5

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์