Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลสังขะ

ตัวชี้วัด  2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ)

เป้าหมาย :: 6,487 คน

ผลงาน :: 3,441 คน

ร้อยละ :: 53.0 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.ตำบลดม 199 368 54.1
2 รพสต.ตำบลพระแก้ว 145 402 36.1
3 รพสต.บ้านตาแตรวตำบลตาตุม 35 224 15.6
4 รพสต.บ้านชำเบงตำบลเทพรักษา 140 136 102.9
5 โรงพยาบาลสังขะ 2,546 3,156 80.7
6 รพสต.บ้านโคกชัยตำบลตาคง 155 251 61.8
7 รพสต.บ้านโดงตำบลสังขะ 304 187 162.6
8 รพสต.ตำบลขอนแตก 362 309 117.2
9 รพสต.ตำบลบ้านจารย์ 207 357 58.0
10 รพสต.ตำบลกระเทียม 284 229 124.0
11 รพสต.บ้านหนองยาวต.กระเทียม 242 224 108.0
12 รพสต.ตำบลสะกาด 418 348 120.1
13 รพสต.ตำบลตาตุม 383 486 78.8
14 รพสต.ตำบลทับทัน 207 513 40.4
15 รพสต.ตำบลตาคง 94 184 51.1
16 รพสต.ตำบลบ้านซบ 170 175 97.1
17 รพสต.ตำบลเทพรักษา 170 93 182.8
18 รพสต.ทับทิมสยาม04 124 107 115.9

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์