Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลสังขะ

ตัวชี้วัด  เด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับ ฟลูออไรด์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (คน)

เป้าหมาย :: 6,487 คน

ผลงาน :: 2,360 คน

ร้อยละ :: 36.4 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.ตำบลดม 153 281 54.4
2 รพสต.ตำบลพระแก้ว 148 310 47.7
3 รพสต.บ้านตาแตรวตำบลตาตุม 38 149 25.5
4 รพสต.บ้านชำเบงตำบลเทพรักษา 41 105 39.0
5 โรงพยาบาลสังขะ 2,392 1,543 155.0
6 รพสต.บ้านโคกชัยตำบลตาคง 161 163 98.8
7 รพสต.บ้านโดงตำบลสังขะ 148 137 108.0
8 รพสต.ตำบลขอนแตก 198 242 81.8
9 รพสต.ตำบลบ้านจารย์ 112 261 42.9
10 รพสต.ตำบลกระเทียม 62 167 37.1
11 รพสต.บ้านหนองยาวต.กระเทียม 93 151 61.6
12 รพสต.ตำบลสะกาด 268 241 111.2
13 รพสต.ตำบลตาตุม 175 343 51.0
14 รพสต.ตำบลทับทัน 250 370 67.6
15 รพสต.ตำบลตาคง 103 131 78.6
16 รพสต.ตำบลบ้านซบ 118 125 94.4
17 รพสต.ตำบลเทพรักษา 31 62 50.0
18 รพสต.ทับทิมสยาม04 97 83 116.9

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์