Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลสังขะ

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87

เป้าหมาย :: 1,370 คน

ผลงาน :: 1,047 คน

ร้อยละ :: 76.4 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.ตำบลดม 53 93 57.0
2 รพสต.ตำบลพระแก้ว 131 152 86.2
3 รพสต.บ้านตาแตรวตำบลตาตุม 0 0 0.0
4 รพสต.บ้านชำเบงตำบลเทพรักษา 11 17 64.7
5 โรงพยาบาลสังขะ 44 143 30.8
6 รพสต.บ้านโคกชัยตำบลตาคง 35 54 64.8
7 รพสต.บ้านโดงตำบลสังขะ 65 65 100.0
8 รพสต.ตำบลขอนแตก 98 100 98.0
9 รพสต.ตำบลบ้านจารย์ 47 89 52.8
10 รพสต.ตำบลกระเทียม 48 99 48.5
11 รพสต.บ้านหนองยาวต.กระเทียม 53 61 86.9
12 รพสต.ตำบลสะกาด 80 80 100.0
13 รพสต.ตำบลตาตุม 81 93 87.1
14 รพสต.ตำบลทับทัน 140 147 95.2
15 รพสต.ตำบลตาคง 39 48 81.3
16 รพสต.ตำบลบ้านซบ 66 72 91.7
17 รพสต.ตำบลเทพรักษา 39 40 97.5
18 รพสต.ทับทิมสยาม04 17 17 100.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์