Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลสังขะ

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ Sealant ร้อยละ 45

เป้าหมาย :: 1,370 คน

ผลงาน :: 643 คน

ร้อยละ :: 46.9 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.ตำบลดม 25 93 26.9
2 รพสต.ตำบลพระแก้ว 59 152 38.8
3 รพสต.บ้านตาแตรวตำบลตาตุม 0 0 0.0
4 รพสต.บ้านชำเบงตำบลเทพรักษา 2 17 11.8
5 โรงพยาบาลสังขะ 69 143 48.3
6 รพสต.บ้านโคกชัยตำบลตาคง 25 54 46.3
7 รพสต.บ้านโดงตำบลสังขะ 40 65 61.5
8 รพสต.ตำบลขอนแตก 37 100 37.0
9 รพสต.ตำบลบ้านจารย์ 68 89 76.4
10 รพสต.ตำบลกระเทียม 63 99 63.6
11 รพสต.บ้านหนองยาวต.กระเทียม 10 61 16.4
12 รพสต.ตำบลสะกาด 8 80 10.0
13 รพสต.ตำบลตาตุม 64 93 68.8
14 รพสต.ตำบลทับทัน 71 147 48.3
15 รพสต.ตำบลตาคง 21 48 43.8
16 รพสต.ตำบลบ้านซบ 45 72 62.5
17 รพสต.ตำบลเทพรักษา 28 40 70.0
18 รพสต.ทับทิมสยาม04 8 17 47.1

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์