Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลสังขะ

ตัวชี้วัด  เด็ก ป.1-6 (อายุ 6-12 ปี) ได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมร้อยละ 20 (คน) เป้าหมายเด็กนักเรียน ป.1- ป.6

เป้าหมาย :: 12,987 คน

ผลงาน :: 7,976 คน

ร้อยละ :: 61.4 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.ตำบลดม 258 736 35.1
2 รพสต.ตำบลพระแก้ว 852 1,164 73.2
3 รพสต.บ้านตาแตรวตำบลตาตุม 400 427 93.7
4 รพสต.บ้านชำเบงตำบลเทพรักษา 585 346 169.1
5 โรงพยาบาลสังขะ 8,664 1,976 438.5
6 รพสต.บ้านโคกชัยตำบลตาคง 301 558 53.9
7 รพสต.บ้านโดงตำบลสังขะ 373 431 86.5
8 รพสต.ตำบลขอนแตก 745 1,125 66.2
9 รพสต.ตำบลบ้านจารย์ 669 791 84.6
10 รพสต.ตำบลกระเทียม 510 739 69.0
11 รพสต.บ้านหนองยาวต.กระเทียม 638 565 112.9
12 รพสต.ตำบลสะกาด 636 821 77.5
13 รพสต.ตำบลตาตุม 770 1,078 71.4
14 รพสต.ตำบลทับทัน 1,072 1,293 82.9
15 รพสต.ตำบลตาคง 314 343 91.5
16 รพสต.ตำบลบ้านซบ 488 596 81.9
17 รพสต.ตำบลเทพรักษา 461 404 114.1
18 รพสต.ทับทิมสยาม04 229 212 108.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์