Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลสังขะ

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 133,199 คน

ผลงาน :: 40,222 คน

ร้อยละ :: 30.2 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.ตำบลดม 768 8,391 9.2
2 รพสต.ตำบลพระแก้ว 1,109 9,069 12.2
3 รพสต.บ้านตาแตรวตำบลตาตุม 368 4,294 8.6
4 รพสต.บ้านชำเบงตำบลเทพรักษา 1,049 4,379 24.0
5 โรงพยาบาลสังขะ 19,725 23,098 85.4
6 รพสต.บ้านโคกชัยตำบลตาคง 806 5,028 16.0
7 รพสต.บ้านโดงตำบลสังขะ 745 4,376 17.0
8 รพสต.ตำบลขอนแตก 1,106 10,302 10.7
9 รพสต.ตำบลบ้านจารย์ 1,756 8,223 21.4
10 รพสต.ตำบลกระเทียม 1,499 6,707 22.3
11 รพสต.บ้านหนองยาวต.กระเทียม 1,630 4,509 36.1
12 รพสต.ตำบลสะกาด 2,188 7,116 30.7
13 รพสต.ตำบลตาตุม 2,510 11,011 22.8
14 รพสต.ตำบลทับทัน 2,232 13,819 16.2
15 รพสต.ตำบลตาคง 547 3,121 17.5
16 รพสต.ตำบลบ้านซบ 1,049 4,990 21.0
17 รพสต.ตำบลเทพรักษา 650 3,193 20.4
18 รพสต.ทับทิมสยาม04 485 1,573 30.8

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์