Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลลำดวน

ตัวชี้วัด  2.1 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

เป้าหมาย :: 1,232 คน

ผลงาน :: 1,340 คน

ร้อยละ :: 108.8 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลลำดวน 1,201 423 283.9
2 รพสต.ตำบลโชคเหนือ 228 199 114.6
3 รพสต.ตำบลอู่โลก 218 116 187.9
4 รพสต.บ้านตะเคียนตำบลอู่โลก 99 112 88.4
5 รพสต.ตำบลตรำดม 177 153 115.7
6 รพสต.ตำบลตระเปียงเตีย 287 277 103.6

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์