Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลลำดวน

ตัวชี้วัด  2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ)

เป้าหมาย :: 1,232 คน

ผลงาน :: 1,268 คน

ร้อยละ :: 102.9 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลลำดวน 1,154 423 272.8
2 รพสต.ตำบลโชคเหนือ 225 199 113.1
3 รพสต.ตำบลอู่โลก 218 116 187.9
4 รพสต.บ้านตะเคียนตำบลอู่โลก 100 112 89.3
5 รพสต.ตำบลตรำดม 177 153 115.7
6 รพสต.ตำบลตระเปียงเตีย 215 277 77.6

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์