Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลลำดวน

ตัวชี้วัด  เด็ก ป.1-6 (อายุ 6-12 ปี) ได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมร้อยละ 20 (คน) เป้าหมายเด็กนักเรียน ป.1- ป.6

เป้าหมาย :: 3,073 คน

ผลงาน :: 2,252 คน

ร้อยละ :: 73.3 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลลำดวน 3,757 814 461.5
2 รพสต.ตำบลโชคเหนือ 258 456 56.6
3 รพสต.ตำบลอู่โลก 492 349 141.0
4 รพสต.บ้านตะเคียนตำบลอู่โลก 335 208 161.1
5 รพสต.ตำบลตรำดม 588 662 88.8
6 รพสต.ตำบลตระเปียงเตีย 447 667 67.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์