Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลลำดวน

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 24,998 คน

ผลงาน :: 20,032 คน

ร้อยละ :: 80.1 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลลำดวน 12,876 7,403 173.9
2 รพสต.ตำบลโชคเหนือ 1,424 3,400 41.9
3 รพสต.ตำบลอู่โลก 1,543 2,923 52.8
4 รพสต.บ้านตะเคียนตำบลอู่โลก 919 1,854 49.6
5 รพสต.ตำบลตรำดม 1,927 4,758 40.5
6 รพสต.ตำบลตระเปียงเตีย 1,343 4,660 28.8

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์