Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลสำโรงทาบ

ตัวชี้วัด  2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ)

เป้าหมาย :: 2,001 คน

ผลงาน :: 953 คน

ร้อยละ :: 47.6 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลสำโรงทาบ 908 459 197.8
2 รพสต.ตำบลสำโรงทาบ 27 260 10.4
3 รพสต.ตำบลกระออม 81 170 47.6
4 รพสต.ตำบลหนองฮะ 54 71 76.1
5 รพสต.บ้านโคกสะอาด 81 87 93.1
6 รพสต.ตำบลศรีสุข 127 196 64.8
7 รพสต.ตำบลเกาะแก้ว 49 206 23.8
8 รพสต.ตำบลหมื่นศรี 135 159 84.9
9 รพสต.บ้านกะเลาตำบลหมื่นศรี 54 77 70.1
10 รพสต.ตำบลเสม็จ 8 131 6.1
11 รพสต.บ้านสะโนตำบลสะโน 115 122 94.3
12 รพสต.ตำบลประดู่ 132 130 101.5

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์