Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลสำโรงทาบ

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87

เป้าหมาย :: 629 คน

ผลงาน :: 501 คน

ร้อยละ :: 79.7 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลสำโรงทาบ 48 128 37.5
2 รพสต.ตำบลสำโรงทาบ 92 92 100.0
3 รพสต.ตำบลกระออม 40 54 74.1
4 รพสต.ตำบลหนองฮะ 17 18 94.4
5 รพสต.บ้านโคกสะอาด 30 30 100.0
6 รพสต.ตำบลศรีสุข 30 33 90.9
7 รพสต.ตำบลเกาะแก้ว 61 62 98.4
8 รพสต.ตำบลหมื่นศรี 59 64 92.2
9 รพสต.บ้านกะเลาตำบลหมื่นศรี 19 19 100.0
10 รพสต.ตำบลเสม็จ 33 34 97.1
11 รพสต.บ้านสะโนตำบลสะโน 21 21 100.0
12 รพสต.ตำบลประดู่ 51 74 68.9

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์