Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลสำโรงทาบ

ตัวชี้วัด  เด็ก ป.1-6 (อายุ 6-12 ปี) ได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมร้อยละ 20 (คน) เป้าหมายเด็กนักเรียน ป.1- ป.6

เป้าหมาย :: 5,031 คน

ผลงาน :: 2,890 คน

ร้อยละ :: 57.4 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลสำโรงทาบ 3,749 1,212 309.3
2 รพสต.ตำบลสำโรงทาบ 529 547 96.7
3 รพสต.ตำบลกระออม 349 482 72.4
4 รพสต.ตำบลหนองฮะ 163 194 84.0
5 รพสต.บ้านโคกสะอาด 274 239 114.6
6 รพสต.ตำบลศรีสุข 304 373 81.5
7 รพสต.ตำบลเกาะแก้ว 438 587 74.6
8 รพสต.ตำบลหมื่นศรี 216 447 48.3
9 รพสต.บ้านกะเลาตำบลหมื่นศรี 68 211 32.2
10 รพสต.ตำบลเสม็จ 251 355 70.7
11 รพสต.บ้านสะโนตำบลสะโน 457 287 159.2
12 รพสต.ตำบลประดู่ 437 360 121.4

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์