Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลสำโรงทาบ

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 45,527 คน

ผลงาน :: 16,524 คน

ร้อยละ :: 36.3 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลสำโรงทาบ 9,098 8,926 101.9
2 รพสต.ตำบลสำโรงทาบ 750 4,741 15.8
3 รพสต.ตำบลกระออม 867 5,416 16.0
4 รพสต.ตำบลหนองฮะ 411 2,365 17.4
5 รพสต.บ้านโคกสะอาด 725 2,145 33.8
6 รพสต.ตำบลศรีสุข 865 3,440 25.1
7 รพสต.ตำบลเกาะแก้ว 659 5,891 11.2
8 รพสต.ตำบลหมื่นศรี 512 2,585 19.8
9 รพสต.บ้านกะเลาตำบลหมื่นศรี 203 1,286 15.8
10 รพสต.ตำบลเสม็จ 269 3,289 8.2
11 รพสต.บ้านสะโนตำบลสะโน 1,445 2,444 59.1
12 รพสต.ตำบลประดู่ 720 2,999 24.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์