Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลบัวเชด

ตัวชี้วัด  2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ)

เป้าหมาย :: 1,848 คน

ผลงาน :: 1,400 คน

ร้อยละ :: 75.8 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.บ้านรุนตำบลอาโพน 108 104 103.8
2 โรงพยาบาลบัวเชด 1,190 545 218.3
3 รพสต.ตำบลสะเดา 273 280 97.5
4 รพสต.บ้านนาสนวนตำบลจรัส 263 249 105.6
5 รพสต.ตำบลจรัส 162 206 78.6
6 รพสต.ตำบลตาวัง 105 144 72.9
7 รพสต.บ้านหนองโจงโลงตำบลตาวัง 80 105 76.2
8 รพสต.ตำบลอาโพน 227 241 94.2
9 รพสต.ตำบลสำเภาลูน 130 131 99.2

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์